அனைத்து பகுப்புகள்

முகப்பு>தீர்வுகள்>எரிபொருள் செல்

தீர்வுகள்

எரிபொருள் செல்

என்ஜிஐ பல ஆண்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் எரிபொருள் செல் சோதனைக்கான தொடர் சிறப்புக் கருவிகளை உருவாக்கியுள்ளது. அவற்றில், N62400 தொடர் குறைந்த மின்னழுத்த உயர் மின்னோட்ட டிசி மின்னணு சுமை, N1200 எரிபொருள் செல் மின்னழுத்த கையகப்படுத்தல் மற்றும் N2100 எரிபொருள் செல் மின்மறுப்பு பகுப்பாய்வி ஆகியவை எரிபொருள் செல் சோதனைக்கு சிறந்த தேர்வுகள்.

சோதனை பொருள்கள்: எரிபொருள் செல் மோனோமர், எரிபொருள் செல் அடுக்கு, எரிபொருள் செல் டிசி-டிசி மாற்றி, ஹைட்ரஜன் சுழற்சி பம்ப் போன்றவை.

சோதனை உருப்படிகள்: எரிபொருள் செல் வெளியேற்ற சோதனை, எரிபொருள் செல் மோனோலிதிக் மின்னழுத்த சோதனை, எரிபொருள் செல் மின்மறுப்பு சோதனை போன்றவை.


  • DC-DC மாற்றி சோதனை

  • எரிபொருள் செல் வெளியேற்ற சோதனை

  • எரிபொருள் செல் அடுக்கு வெளியேற்ற சோதனை

  • எரிபொருள் செல் உள் எதிர்ப்பு சோதனை

  • எரிபொருள் செல் காற்று அமுக்கி சோதனை மற்றும் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் சுழற்சி பம்ப் சோதனை

  • எரிபொருள் செல் ஒருங்கிணைப்பு சோதனை அமைப்பு